top of page
27 september Hechttraining baringsletsels Den Bosch

27 september Hechttraining baringsletsels Den Bosch

Productcode: 7

Door de KNOV en NAPA geaccrediteerde hechttraining voor 6,5 punt met e learning die ook voor 6,5 punt geaccrediteerd is.

 

De meest complete Hechttraining baringsletsels met de beste begeleiding in een kleine groep van maximaal 12 personen.

Alles van diagnostiek, instrumenten/materialen, knopen, volledig hechten van diverse rupturen tot wondgenezing.  

Na deze training kun je goed voorbereid aan de slag en weet je waar je op moet letten om te zorgen voor het best mogelijke resultaat bij het herstellen van baringsletsels.

 

Begeleid je studenten en ben je al minimaal 2 jaar met regelmaat aan het hechten (klinisch aan het werk) of heb je de training al wel eens gevolgd, overweeg dan de masterclass te doen. 

 • Programma van de training

  Programma Hecht training Baringsletsels

  9.00 uur  Welkom met koffie/thee

  -Anatomie en werking van het bekken

  -Hecht materialen en instrumenten

  -Hechtknopen met de hand en met de naaldvoerder

  -Het hechten van een spuitertje

  -Diagnosticeren en classificatie van rupturen met video en fantomen voor rectaal toucher

  -12.30 uur          Lunch Pauze +-45 min

  -Verschillende opties voor pijnstilling bij het hechten

  -Het hechten van labium rupturen

  -Het hechten van een vaginawand ruptuur

  -Huid subcutaan hechten

  -Het hechten van een 2e graads ruptuur en episiotomie

  Geknoopt met huid subcutaan

  Volledig doorlopend voor meer ervaren cursisten 

  -Problemen bij genezing van rupturen in het kraambed

  -Evaluatie discussie en aanbevelingen

  17.00 uur          Einde training

  Bovenstaand programma is een richtlijn waar gemotiveerd van af geweken kan worden afhankelijk van de behoefte van de cursisten.

  Bij Het afnemen van een training krijg je ook 2 weken toegang tot de e learing van gynzone deze is separaat geaccrediteerd voor 6,5 punten 

 • Algemene voorwaarden

  Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MCBtrainigen verzorgde trainingen

  2. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

  Artikel 1.3. Uitvoering van de training

  1.MCBTrainingen zal de training naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  4. MCBTrainingen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MCBTrainingen kenbaar behoorde te zijn.

  Artikel 1.4. Wijzigingen of annuleringen in de inschrijving

  1. Wijzigingen in de aanmelding dienen tijdig en schriftelijk aan MCBTrainingen ter kennis te zijn gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de cursist.

  Artikel 1.9. Ontbinding van de overeenkomst

  1. Annulering van inschrijvingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. De opdrachtgever is in ieder geval de volgende onkostenvergoedingen verschuldigd bij annulering:

  Tot 3  weken voor de uitvoeringsdatum: 25% van de kosten;

  1 tot 2 weken voor de uitvoeringsdatum: 50% van de kosten;

  minder dan 1 week voor de uitvoeringsdatum datum: 75% van de kosten;

  bij absentie zonder annulering: 100% van de kosten

  Tenzij bij annulering anders overeengekomen (bij situaties van overmacht.)

  2. De vorderingen van MCBTrainingen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in het volgende geval:

  Indien na het sluiten van de overeenkomst MCBTrainingen goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

  Artikel 1.10. Klachtenregeling

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MCBTrainingen, Oisterwijkstraat 4 5262rc Vught of mcbtrainingen@gmail.com

  2. Indien een klacht gegrond is, zal MCBTrainingen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

  Artikel 1.11. Aansprakelijkheid

  1. MCBTrainingen is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

  daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

  onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door MCBTrainingen uitgevoerde werkzaamheden/scholing;

  het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.

  2. MCBTrainingen is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door MCBTrainingen tewerk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.

  3. De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag.

  Artikel 1.12. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

  2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MCBTrainingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door MCBTrainingen niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  Artikel 1.13. Auteursrecht

  Op alle materialen en documenten van MCBtrainingen rust auteurs recht, zoals wij geen plagiaat plegen en enkel gebruik maken van beelden na schriftelijke toestemming verwachten wij dat ook van cursisten! Niet kopiëren zonder toestemming. 

  Naast bovenstaande voorwaarden zijn voor het gebruik van de e learning van gynzone separate algemene voorwaarden van toepassing. 

 • Praktische informatie

  Na inschrijving ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging van inschrijving en de factuur voor je administratie.

  Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ontvang je de uitnodiging via e mail. 

  De e-learning ontvang je op de dag van de training. Je hebt daarna 2 weken om deze af te ronden waarna de accreditatie punten bijgeschreven worden in pe-online

€ 350,00Prijs
Productpagina: Stores_Product_Widget
bottom of page