top of page
Online winkelen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor individuele deelnemers, scholen en zorginstellingen verder te noemen opdrachtgever

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door MCBTrainingen.


Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke MCBTrainingen sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 1.2. Overeenkomsten

1. Alle offertes en prijsopgaven van MCBTrainingen zijn vrijblijvend.

2. De geldigheidsduur van een offerte is 28 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

3. MCBTrainingen is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk via een inschrijfformulier/e mail heeft plaats gevonden en bevestigd is .

4. MCBTrainingen kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 1.3. Uitvoering van de overeenkomst

1.MCBTrainingen zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. MCBTrainingen behoud zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gevraagde gegevens op het inschrijfformulier, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van MCBTrainingen. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft MCBTrainingen het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. MCBTrainingen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MCBTrainingen kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 1.4. Wijzigingen of annuleringen in de inschrijving

1. Wijzigingen, door de opdrachtgever, in de oorspronkelijke aanmelding c.q inschrijving voor scholing, van welke aard ook, worden door MCBTrainingen in rekening gebracht zijnde administratiekosten.

2. Wijzigingen in de aanmelding dienen tijdig en schriftelijk aan MCBTrainingen ter kennis te zijn gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 1.5. Betaling

1. Betaling van de factuur dient voorafgaand aan de eerste scholingsbijeenkomst en uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

2. Bij niet tijdig betalen zal MCBTrainingen 1x een herinneringsnota sturen. Een tweede herinneringsnota zal belast worden door € 25,00 administratiekosten extra in rekening brengen. Indien deze herinneringsnota niet binnen 14 dagen wordt voldaan zal er 1,5 % rente per maand in rekening worden gebracht. Indien ook na deze tweede herinnering niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan geven wij de betaling uit handen aan een incassobureau.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MCBTrainingen en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover MCBTrainingen onmiddellijk opeisbaar zijn

4.MCBTrainingen is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen.

6. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij MCBTrainingen, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 1.6. Incassokosten

1. Indien MCBTrainingen over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht

Artikel 1.7. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 1.8. Intellectueel eigendom

1. MCBTrainingen behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2. MCBTrainingen behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 1.9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Annulering van inschrijvingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. De opdrachtgever is in ieder geval de volgende onkostenvergoedingen verschuldigd bij annulering:

Tot 3  weken voor de uitvoeringsdatum: 25% van de kosten;

1 tot 2 weken voor de uitvoeringsdatum: 50% van de kosten;

minder dan 1 week voor de uitvoeringsdatum datum: 75% van de kosten;

bij absentie zonder annulering: 100% van de kosten

Tenzij bij annulering anders overeengekomen (bij situaties van overmacht.)

2. De vorderingen van MCBTrainingen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in het volgende geval:

indien na het sluiten van de overeenkomst MCBTrainingen goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 1.10. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MCBTrainingen, Oisterwijkstraat 4 5262rc Vught of mcbtrainingen@gmail.com

2. Indien een klacht gegrond is, zal MCBTrainingen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal MCBTrainingen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

Artikel 1.11. Aansprakelijkheid

1. MCBTrainingen is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door MCBTrainingen uitgevoerde werkzaamheden/scholing;

het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.

2. MCBTrainingen is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door MCBTrainingen tewerk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.

3. De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag.

Artikel 1.12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MCBTrainingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door MCBTrainingen niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 1.13. Auteursrecht

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij MCBTrainingen in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien

Artikel 1.14. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever is gevestigd buiten Nederland.

Artikel 1.15. Wijziging van de voorwaarden:

  • Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Naast bovenstaande voorwaarden zijn voor het gebruik van de e learning van gynzone separate algemene voorwaarden van toepassing. Bij het openen van de e learning zijn deze in te zien en al dan niet te accepteren.

Algemene voorwaarden: Winkelbeleid
bottom of page